Transformacja działów finansowych

Zmiany organizacyjne z jednej strony powinny usprawnić zarządzanie i zwiększyć efektywność jednostek, a z drugiej strony być tak przeprowadzone, żeby zminimalizować ryzyko zachwiania stabilności i przerwania ciągłości procesów oraz nadmiernej rotacji pracowników. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku transformacji działów finansowych, które w ostatnich latach, w związku ze zmianami technologicznymi, ale również zmieniającymi się oczekiwaniami i potrzebami organizacji oraz otoczenia biznesowego, przechodzą przeobrażenie z tradycyjnego modelu, opartego przede wszystkim na czynnościach ewidencyjno-transakcyjnych na model nowoczesny, w którym w centrum zainteresowań stoi wsparcie decyzyjne i analityczne oferowane przez funkcję finansową.

Współpraca z Gekko advisoryNOW pozwala klientom w sposób płynny przeprowadzić skuteczną transformację działów finansowych. Zajmujemy się m.in.:

  • Projektowaniem i optymalizacją struktury organizacyjnej działów finansowych,
  • Definiowaniem zakresu obowiązków i tworzeniem opisów stanowisk,
  • Projektowaniem modeli operacyjnych funkcji finansowej (modeli scentralizowanych, zdecentralizowanych, centrów usług wspólnych, definiowanie zakresu outsourcingu),
  • Wdrożeniami nowych modeli operacyjnych,
  • Definiowaniem polityki zarządzania talentami w działach finansowych i tworzeniem planów sukcesji,
  • Definiowaniem zasad współpracy działów finansowych z działami biznesowymi,
  • Analizami potrzeb i oczekiwań działów biznesowych względem funkcji finansowej.

Dobrze przeprowadzona zmiana procentuje nie tylko wyższą efektywnością procesów i niższymi kosztami operacyjnymi, ale również podnosi jakość pracy działów finansowych i buduje ich trwałą i silną pozycję w organizacji.