Zarządzanie przychodami

Zarządzanie przychodami, w obecnej szybko zmieniającej się rzeczywistości, staje się sztuką. Dynamika biznesu odzwierciedlająca oczekiwania klientów i zachowania konkurencji wymusza na organizacjach zwiększanie przychodów ze sprzedaży poprzez, o wiele bardziej efektywne niż dotychczas, zarządzanie ceną.

W firmach pojawiają się istotne trudności w dalszym optymalizowaniu kosztów i rodzi się pilna potrzeba poszukania nowych narzędzi wspomagających osiąganie zamierzonego zysku.

Optymalna polityka cenowa zakotwiczona w firmie poprzez adekwatną strukturę organizacyjną, ustrukturyzowane warunki handlowe, dobór produktów, działania promocyjne, dostępne  i używane narzędzia do zarządzania cenami,  określony obszar odpowiedzialności, a także bieżąca analiza danych,  a do tego silnie zaangażowany zarząd i przeszkoleni pracownicy to elementy, które wpływają na poziom przychodów i wysokość osiąganego zysku.

Gekko advisoryNOW zapewnia klientom przegląd, możliwe optymalizacje i konieczne zmiany polityki cenowej, procedur czy procesów jak również codziennych aktywności związanych z zarządzaniem cenami.
Główne obszary naszego wsparcia to:

 • Przeprowadzenie przeglądu (audytu) mającego na celu określenie dojrzałości organizacji , jeśli chodzi o politykę cenową
 • Weryfikacja portfolio, osiąganych przychodów i marż na poszczególnych produktach, segmentach, kanałach
 • Analiza obecnego procesu zarządzania przychodami w  organizacji
 • Przegląd dostępnych dokumentów  związanych z polityką cenową
 • Obieg dokumentów i obszary odpowiedzialności
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez warsztaty pokazujące wpływ ceny i udzielane rabaty na osiągany zysk
 • Dostosowanie bądź przygotowanie narzędzi wspierających zarządzanie cenami
 • Opracowanie rekomendacji usprawnień w procesie
 • Tabele autoryzacyjne, komunikacja w procesie, ewaluacja, informacja zwrotna
 • Definiowanie i kalkulacja KPIs
 • Wsparcie przy tworzeniu nowego schematu motywacyjnego

Współpraca z nami pozwala na obiektywną ocenę i identyfikację poziomu dojrzałości organizacji w procesie zarządzania przychodami.