Analiza porównawcza

Centra usług biznesowych, bez względu na etap swojego rozwoju powinny mieć system miar, według których mierzone są ich wyniki pracy. W takich warunkach wszystkie działania optymalizacyjne, czy rozwojowe, bazują na obiektywnych i adekwatnych danych i miernikach. Z jednej strony poprawia to jakość diagnozy, z drugiej ułatwia przekonanie innych do wprowadzania zmian. Doskonałym narzędziem pozwalającym zmierzyć swoją efektywność i odnieść ją do podobnych organizacji są analizy porównawcze.

Gekko advisoryNOW przeprowadza kompleksowe analizy benchmarking'owe, które pozwalają dokonać szybkiej i obiektywnej diagnozy procesów. W ramach współpracy z naszymi klientami dokonujemy m.in.:

  • Wyboru wskaźników do mierzenia efektywności (na podstawie potrzeb organizacji i najlepszych praktyk rynkowych),
  • Kalkulacji wskaźników efektywności dla poszczególnych procesów i podprocesów,
  • Porównania wskaźników efektywności pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi (benchmarking wewnętrzny),
  • Porównania wskaźników efektywności z innymi podobnymi organizacjami (benchmarking zewnętrzny)
  • Analizy przyczyn odchyleń i projektowania działań naprawczych.

Dzięki współpracy z nami organizacje identyfikują luki w procesach i problemy do rozwiązania, ale również otrzymują twarde dane potwierdzające, które procesy i elementy działalności centrum usług biznesowych są bardziej efektywne niż u konkurencji. Dzięki temu mają możliwość dobrego zaplanowania i przeprowadzenia działań optymalizacyjnych, a także dokładnej i wymiernej oceny rezultatów zmian.