Kontroling

Dobrze zaprojektowana i efektywna funkcja kontrolingowa jest istotnym wsparciem dla organizacji w osiąganiu zakładanych celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych, pozwala na bieżąco monitorować wyniki przedsiębiorstwa i szybko reagować na zdarzenia gospodarcze.

Gekko advisoryNOW to zespół doświadczonych ekspertów w zakresie kontrolingu wspierających organizację w tworzeniu nowoczesnej funkcji kontrolingowej, w tym m.in.:

  • Zarządzaniu wdrożeniem narzędzi informatycznych.
  • Wyborze dostawcy narzędzi informatycznych,
  • Definiowaniu wymagań biznesowych i funkcjonalnych przy wdrożeniach Systemów Informacji Zarządczej,
  • Kalkulacji KPIs i tworzeniu dashboard'ów zarządczych,
  • Opracowywaniu algorytmów kalkulacji mierników (Key Performance Indicators KPIs),
  • Projektowaniu i przygotowywaniu raportów zarządczych,
  • Wyborze narządzi kontrolingowych,
  • Projektowaniu procesów kontrolingowych i matryc podziału obowiązków,
  • Definiowaniu celów i roli kontrolingu w organizacji,

Od kilku lat wzrasta potrzeba transformacji działów finansowych, z tradycyjnych komórek, skupionych głównie na zadaniach ewidencyjno-transakcyjnych na nowoczesne jednostki, aby stać się partnerem dla działów biznesowych w podejmowaniu najważniejszych decyzji strategicznych i operacyjnych. Kluczowym elementem tej transformacji jest stworzenie efektywnej funkcji kontrolingowej z dobrze zdefiniowanym zakresem zadań, efektywnymi procesami, wykwalifikowanym zespołem i odpowiednio dobranymi narzędziami przetwarzania i raportowania danych.